Vlasništvo nekretnine

Vlasništvo nekretnine

Saznajte kako se stječe vlasništvo nekretnine s čime sve trebate biti upoznati

Pravni temelj stjecanja vlasništva su:

 • Pravni posao (ugovor i upis u ZK-a)
 • Odluka Suda ili druge vlasti (vlasništvo se stječe danom pravomoćnosti)
 • Nasljeđivanjem (nakon smrti ostavitelja)
 • Po Zakonu

Zemljišna knjiga je javna knjiga (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava, neka obvezna prava na nekretninama, te određeni odnosi relevantni za pravni promet, a vode je Općinski sud (Zemljišno knjižni odjel)
Za pravni promet nekretninama mjerodavni su podaci zemljišnih knjiga, tako dugo dok se isti ne izmjene prijavnim listom katastra.

Sastav zemljišne knjige

Zemljišne knjige se sastoje od:

 • Glavne knjige (dio zemljišne knjige u koji se upisuju nekretnine i sve promjene na nekretninama te stvarna prava na nekretninama i promjena tih prava)
 • Zbirke isprava (dio zemljišne knjige koji se sastoji od svih isprava na temelju kojih je dopušten zemljišnoknjižni upis)

Glavna knjiga

Sastoji se od : zemljišno-knjižnog uloška u koji se upisuje zemljišnoknjižno tijelo i promjene na njemu, stvarna i druga knjižna prava glede zemljišnoknjižnog tijela i promjene tih prava i sve druge činjenice određene zakonom.

Sadržaj zemljišnoknjižnog uloška

Zemljišnoknjižni uložak sadrži posjedovnicu (popisni list, list A), vlastovnicu (vlasnički list, list B) i teretovnicu (teretni list, list C).
Zatraži li to koji od suvlasnika za njegov će se dio otvoriti poduložak kao sastavni dio uloška.

Posjedovnica (list A) - dio zemljišno knjižnog uloška u koju se upisuju svi sastavni dijelovi zemljišnoknjižnog tijela kao i ona stvarna prava koja postoje u korist zemljišnoknjižnog tijela ili nekog suvlasničkog (idealnog) dijela zemljišnoknjižnog tijela, zatim sve katastarske promjene koje se odnose na zemljišnoknjižno tijelo, sva javnopravna ograničenja u pravnom prometu zemljišnoknjižnog tijela, pravo građenja.

Vlastovnica (list B) - dio zemljišnoknjižnog uloška u koji se upisuje pravo vlasništva cijelog zemljišnoknjižnog tijela, ona ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut glede slobodnoga upravljanja ili glede raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom.

Teretovnica (list C) - dio zemljišnoknjižnog uloška u koji se upisuju stvarna prava kojima je opterećeno zemljišnoknjižno tijelo ili idealan dio nekoga suvlasnika, kao i prava stečena na ovim pravima, pravo nazadkupa, prvokupa, najma i zakupa te ona ograničenja raspolaganja zemljišnoknjižnog tijela ili suvlasničkim dijelom kojima je podvrgnut svagdašnji vlasnik opterećenog dobra.
Također zabrana opterećenja ili otuđenja upisat će se u teretovnicu.

Vrste upisa

Uknjižba - je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnog naknadnog opravdanja.

Predbilježba - je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnog opravdanja i u opsegu u kojemu naknado budu opravdana.

Zabilježba - je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama. Zabilježbom se mogu osnivati određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom.

Prvenstveni red - kod upisa u zemljišne knjige utvrđuje se prema času u kojem je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis, odnosno odluka drugog suda ili tijela kojom se određuje upis.

Knjige položenih ugovora (KPU) - uvedena je za upis stanova koji su prodani po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji postoji stanarsko pravo. U knjigu PU upisuje se pojedini stan bez obzira da li je zgrada u kojoj se stan nalazi upisana u zemljišne knjige.

Katastar nekretnina - evidencija je o česticama zemljine površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini, ako zakonom nije drukčije određeno.

Katastarska čestica - dio je područja katastarke općine, odnosno katastarskog područja na moru, određen brojem katastarske čestice i njezinim granicama (međe i druge granice).

Katastarski planovi - su planovi koje je izradilo tijelo nadležno za katastar zemljišta, prikazujući u njima položaj i oblik svih katastarskih čestica i zgrada, odnosno objekata koji se trajno nalaze na njima ili ispod njihove površine.

Katastarska izmjera - prikupljanje je i obrada svih potrebnih podataka kojemu je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina.

 

U okviru katastarske izmjere za katastarske čestice prikupljaju se i obrađuju sljedeći podaci:

 • podaci o međama i drugim granicama
 • podatak o adresi katastarske čestice
 • podaci o načinu uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova
 • podaci o površini katastarske čestice te o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različiti način
 • podaci o posebnim pravnim režimima koji su postavljeni na katastarskoj čestici

Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredno je zemljište od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Nositeljima prava vlasništva na zemljištu ne mogu biti strane pravne i fizičke osobe, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.  Moratorij  na ovu odluku je do lipnja 2023. godine kada će i strani državljani moći slobodno kupovati poljorpivredna zemljišta u Republici Hrvatskoj.

Najnovije vijesti
Gradnja u praksi 10.09.2020.