Nekretnine - Porez na promet nekretninama

Nekretnine - Porez na promet nekretninama

Sve što trebate znati o porezu na promet nekretninama

Teritorijalno načelo - oporezivanje prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, bez obzira na prebivalište ili uobičajeno boravište ili sjedište sudionika

Porezna stopa - kod oporezivanja nekretnina iznosi 3%. Ukoliko na nekretninu plaćate i PDV onda navedenih 3% poreza na promet nekretninama ne plaćate. Ovaj tekst se odnosi u slučaju da morate platiti 3% porez na promet nekretninama.

Nastanak porezne obveze

 • u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla
 • u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju odnosno sudske odluke
 • u trenutku sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
 • u trenutku smrti ako se radi o ugovoru o doživotnom uzdržavanju

Stranci i stjecanje vlasništva nekretnina

 • Domaće i strane fizičke osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina. Također i prilikom uknjižbe vlasništva ukoliko je stranac državljanin EU te kupuje građevinsko zemljište ili objekt na takvom zemljištu. 

Porezna oslobođenja

 • Nastanak porezne obveze mora se prijaviti i u slučaju kada porezni obveznik ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretninama.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju, odnosno oslobođene su od plaćanja sljedeće kategorije:

 • osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina
 • prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu
 • zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu,
  građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu
 • osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva
 • bračni drug, izvanbračni drug, formalni i neformalni životni partneri, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
 • osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
 • bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem, važno je napomenuti da se ovo odnosi i na odnos djed-unuk,baka unuk prilikom darovanja te je potrebno u ugovoru o darovanju posebno naglasiti da npr. djed daruje unuku tu i tu nekretninu, a Porezna uprava će provjeriti podatke uvidom u matice rođenih temeljem podataka u darovnom ugovoru.
 • pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom,
 • bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose.

   

Porezno oslobođenje kod kupnje prve nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje:

Ukinuto je oslobođenje na plaćanje poreza na promet nekretninama ukoliko se kupuje prva nekretnina. Dakle porez na promet nekretninama se plaća i prilikom kupnje prve nekretnine.


Promet nekretnina - porezni obveznik

Vrsta prometa Porezni obveznik
Kupoprodaja Kupac
Nasljeđivanje Nasljednik
Darovanje Daroprimatelj
Zamjena Sudionici zamjene
Dioba Sudionici diobe
Ugovor o doživotnom uzdržavanju Davatelj doživotnog uzdržavanja
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju Davatelj dosmrtnog uzdržavanja
Ostali načini stjecanja Stjecatelj


Porezna osnovica PPN

Način stjecanja Porezna osnovica / porezni obveznik
Uz naknadu-kupnja nekretnine Tržišna vrijednost nekretnine-ukupna naknada za preneseno vlasništvo/kupac
Zamjena nekretnina Tržišna vrijednost nekretnina što je pojedini sudionik stječe zamjenom/ svaki sudionik u zamjeni
Stjecanje idealnih dijelova nekretnine Posebno za svakog suvlasnika prema tržišnoj vrijednosti dijela nekretnine koji stječe/ svaki stjecatelj suvlasničkog djela
Stjecanje bez naknade – nasljeđivanje, darovanje Tržišna vrijednost nekretnine/ stjecatelj- nasljednik, daroprimatelj
Stjecanje nekretnina na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju Tržišna vrijednost nekretnine/davatelj ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Stjecanje nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju Tržišna vrijednost nekretnine uz primjenu porezne olakšice umanjenja poreza od 5% za svaku godinu uzdržavanja/davatelj uzdržavanja
Ostali načini stjecanja Tržišna vrijednost nekretnine/stjecatelj


Rok za prijavu poreza na promet nekretnina

U pravilu nemate potrebu prijavljivati porez na promet nekretninama jer prilikom ovjere bilo kojeg ugovora ili dokumenta o stjecanju nekretnine, javni bilježnik dostavlja takav dokumetn nadležnoj Poreznoj upravi koja zatim ispisuje rješenje o plaćanju poreza na promet nekretninama ili vas poziva da dostavite dokaz o oslobošenju plaćanja poreza na promet nekretninama.

Najnovije vijesti
Gradnja u praksi 10.09.2020.