Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) ALBUS NEKRETNINE za poslovanje nekretninama donosi

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

1. Ponuda

Ponuda nekretnina Agencije temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma). Ponude i obavijesti Agencije, primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije smije prenijeti trećim osobama.

2. Obveze agencije

 1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku;
 2. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla;
 3. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine i upozoriti ga o eventualnim nedostatcima koji umanjuju vrijednost predmetne nekretnine
 4. Dužni smo upoznati kupca u kakvom se stvarnom stanju nekretnina nalazi u trenutku prodaje te ga upozoriti : ako nekretnina nema građevinsku i uporabnu dozvolu, ako postoji neuređeno vlasništvo i druge nedostatke te moguće posljedice i rizik kod kupnje takvih nekretnina.
 5. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija, te omogućiti pregled nekretnina prema uvjetima i prethodnom dogovoru sa prodavateljem.
 6. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
 7. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
 8. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) i kod primopredaje nekretnine;
 9. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
 10. Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
  • neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
  • organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
  • nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca

 1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom (standardni ili isključivi);
 2. Dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;
 3. Obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
 4. Osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
 5. Nakon zaključivanja posredovanog posla i cjelovite isplate obvezan je u cijelosti podmiriti ugovorenu naknadu (proviziju);
 6. Nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
 7. Obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini;
 8. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi troškove sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili Ugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora dviju ugovornih strana, te cjelovite isplate ugovorne cijene.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo.

Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.

Visina naknade određuje se u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama članak 27.

5. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.

Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ili bez pisanog puta od strane Agencije. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

6. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je Općinski građanski sud u Zadru.

U Zadru, 20. kolovoza 2020.

Albus nekretnine, za poslovanje nekretninama