Gradnja u praksi

Gradnja u praksi

Kako zapravo izgleda proces gradnje i koliko to sve traje

Gradnja u praksi

Koliko god se trudili sa zakonima i propisima, ne možemo u praksi imati univerzalnu šprancu izdavanja građevinskih dozvola i popratnih akata. Ovisi dosta i o tumačenjima zakona samih referenata ali i o konfiguraciji terena i pristupnih puteva i samog prostornog plana.  Tako da su očekivanja investitora jedno, a praksa i realnost drugo. No gradnja recimo jedne obiteljske kuće u praksi bi izgledao na sljedeći način.

Prvo prije kupnje zemljišta svakako provjerite status građevinskog zemljišta, pristupni put, infrastrukturu, vlasništvo  i posjed u katastru.

Dakle idemo redom.

Projektant putem upravnog tijela traži utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za zahvat u prostoru u svrhu izrade glavnog projekta. A ti su uvjeti u praksi sljedeći :

 • struja
 • voda
 • odvodnja
 • telefon 
 • posebni uvjeti (ako ih ima, zavisno o smještaju i veličini zgrade - Mup (zaštita od požara), sanitarci, konzervatori itd..)

Nakon dobivenih uvjeta za priključenje (popularno u narodu : Suglasnosti) možemo krenuti na projektiranje objekta odnosno izrade Glavnog projekta za što  nam je potrebno sljedeće :

 • arhiktetonski projekt
 • građevinski projekt konstrukcije
 • projekt elektroinstalacija
 • projekt vodovoda i odvodnje
 • strojarski projekt (grijanje, hlađenje, ventilacija...)
 • geodetski projekt (po novome geodetski elaborat koji je dio projekta arhitekture)

Kad smo usuglasili sve sa projektantom i izradili gore navedene projekte, oni se kao Glavni projekt predaju na potvrdu tijelima koji su nam izdali gore navedene uvjete priključenja, a to su u praksi  HEP, Vodovod, Hakom, Hrvatske vode, Općina, MUP, konzervatori i ostali ako ih ima). Referent koji dobije predmet u rad sve pregledava, eventualno traži neku izmjenu ili dopunu te šalje svim međašima obavijest o uvidu u projekt prije izdavanja građevinske dozvole. Ovdje međaši imaju i pravo žalbe na projekt.

Ako je sve u redu, izdaje se građevinska dozvola i udara pečat pravomoćnosti po isteku roka u pravnom lijeku. Nakon ishođenja građevinske dozvole, započinje sam proces gradnje koji uključuje :

 • odabir izvođača radova
 • prijava početka radova, iskolčenje i označavanje gradilišta
 • nadzor građevinskih radova 
 • nadzor elektroinstalacija, nadzor strojarskih instalacija
 • koordinator zaštite na radu

Nakon što je sad naš objekt izgrađen, slijedi proces prijave Tehničkog pregleda u svrhu dobijanja uporabne dozvole. Za tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole investitor uz zahtjev mora priloži:

 • presliku građevinske dozvole
 • podatke o sudionicima u gradnji
 • pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi

Povjerenstvu za tehnički pregled na dan tehničkog pregleda daje se na uvid:

 •  izvod iz sudskog registra za izvodača
 • rješenje o imenovanju glavnog inženjera gradilišta
 • rješenje o imenovanju inženjera gradilišta (voditelja gradilišta)
 • rješenje o imenovanju nadzornog inženjera
 • glavni projekt
 • izvedbeni projekt
 • građevinski dnevnik
 • geodetski elaborat o izmjeri
 • energetski certifikat
 • dokaze o sukladnosti (atesti)

Dokazi o suglasnosti (atesti) su u praksi sljedeći :

 • atesti ugrađenih materijala (stolarija, keramika, parket, kamen)
 • ispitivanja betona od strane građ. laboratorija,
 • atesti voda
 • atest buka
 • atest struja
 • atest za dimnjak
 • atest desinfekcije cijevi

Ako je i ovdje sve u redu, izdat će se Uporabna dozvola u roku od 8 dana. Nakon izdavanja Uporabne dozvole, Vaš objekt je legalan. Postoji još i proces eventualnog etažiranja ako želite vaš objekt podijeliti na zasebne jedinice ali to je posebna materija.

Ovo je u konačnici okvirna procedura. Vrijeme potrebno za sam proces izdavanja građevinske dozvole i pristup gradnji varira no u praksi procedura je do 12 mjeseci. Projektantu treba minimalno  3-4 mjeseca dok sve pripremi, a referentu također minimalno 3-4 mjeseca dok sve pregleda i izda građevinsku dozvolu.  Gradnja sama traje oko 8-12 mjeseci, te postupak dobijanja uporabne dozvole je također do 12 mjeseci. Dakle od projektiranja, gradnje pa do dobijanja uporabne dozvole u praksi će vam trebati do 36 mjeseci ili 3 godine.